MODULE
Українські землі в першій половині XVII ст.

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

1. Який документ регламентував відносини між реєстровими козаками і владою Речі Посполитої в роки «золотого спокою»?

А «Ординація війська Запорозького...»

Б Куруківська угода

В Переяславська угода

Г «Пункти для заспокоєння руського народу»

2. Хто став митрополитом православної церкви після відновлення її вищої ієрархії в 1620 р.?

А Й. Борецький

Б П. Могила

В І. Потій

Г Й.-В. Рутський

3. Вільшанська, Роставицька, Куруківська, Переяславська угоди передбачали:

А поширення впливу католицької церкви на схід

Б розширення козацького реєстру

В припинення бойових дій між козаками і кримськими татарами

Г відновлення ієрархії православної церкви

4. Що з названого є одним із наслідків Хотинської війни?

А загострення відносин між українським козацтвом і владою Речі Посполитої

Б припинення морських походів козаків проти Османської імперії

В втрата Річчю Посполитою контролю над українськими землями

Г укладення «вічного миру» між Річчю Посполитою та Московією

5. Хотинська війна 1620—1621 рр. була спричинена:

А походами запорозьких козаків на Стамбул та інші турецькі міста на узбережжі Чорного моря

Б повстанням запорожців на чолі з І. Сулимою, захопленням і зруйнуванням ними фортеці Кодак

В спробою запорозьких козаків перенести Січ у межі татарських володінь

Г походом і проголошенням кошового отамана І. Підкови господарем Молдавії

6. Яка причина зумовила поширення фільваркового господарства на українських землях у другій половині XVI — першій половині XVII ст.?

А зростання попиту на зерно в Західній Європі

Б прагнення польської шляхти полонізувати українських селян

В спроба створити захисну лінію проти нападів кримських татар

Г бажання колонізувати землі Запорожжя

7. Яка суспільна верства наприкінці XVI — на початку XVII ст. відігравала вирішальну роль в утворенні православних церковних братств?

А шляхта

Б козацтво

В міщанство

Г духовенство

8. Збільшення польською владою козацького реєстру до 6 тис. осіб і організація шести територіальних полків стали наслідком козацько-селянського повстання під проводом:

А К. Косинського

Б С. Наливайка

В М. Жмайла

Г І. Федоровича

9. Морські походи козаків загострювали відносини Речі Посполитої з:

А Османською імперією

Б Шведським королівством

В австрійськими Габсбурґами

Г Московським царством

10. Який гетьман у червні 1638 р. разом із групою козаків, рятуючись від переслідувань поляків, проник у володіння Московської держави на територію Слобожанщини і заснував там козацькі поселення?

А П. Павлюк (Бут)

Б І. Сулима

В Я. Острянин (Остряниця)

Г Д. Гуня

11. Що змушувало козаків вирушати в морські походи?

А прагнення налагодити торговельні відносини з Туреччиною

Б захопити частину території Османської імперії

В визволити з рабства своїх побратимів та інших невільників, отримати здобич

Г розгромити і підкорити Кримське ханство

12. Яка подія церковного життя пов’язана з ім’ям П. Могили?

А визнання королівською владою вищої православної церковної ієрархії

Б утворення на українських землях греко-католицької церкви

В відновлення вищої православної церковної ієрархії

Г заснування Київської братської ніколи

13. Формування козацької старшини в XVI — на початку XVII ст. відбувалося шляхом:

А виборів

Б займанщини

В призначення королем

Г бойовим галасом

14. Географічні назви «Базавлук», «Микитин Ріг», «Чортомлик», «Олешки» пов’язані з місцями...

А головних битв козацьких війн кінця XVI ст.

Б розташування Запорозьких Січей

В основних битв під час козацько-селянських повстань 20—30-х рр. XVII ст.

Г розташування турецьких фортець, зруйнованих козаками

15. «Ординацією Війська Запорозького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої» 1638 р. було передбачено:

А зменшення козацького реєстру до 6 тис. осіб, ліквідацію виборності козацької старшини, скасування козацького судочинства

Б збільшення козацького реєстру до 6 тис. осіб, запровадження територіально-полкового устрою

В збільшення козацького реєстру до 3 тис. осіб в обмін на участь козаків у війні проти Московської держави

Г зменшення козацького реєстру до 3 тис. осіб, запровадження польського комісара при гетьмані

16. Найбільш успішні морські походи здійснили запорозькі козаки на початку XVII ст. під керівництвом:

А К. Косинського

Б П. Сагайдачного

В С. Наливайка

Г І. Сулими

17. Що означало поняття «покозачення» в другій половині XVI — першій половині XVII ст.?

А процес формування польським урядом списку-реестру козаків, які набиралися на військову службу Речі Посполитій

Б процедура прийняття кошовим отаманом новоприбулих на Січ до козацького товариства та закріплення їх за певним куренем

В форма козацького збройного виступу на захист власних інтересів, що мав локальний характер і відзначався слабкою організованістю

Г перехід селян до козацького стану, що був спробою звільнитися від панщини та отримати право вільно працювати на власній землі

18. Відновлення в XVII ст. вищої православної церковної ієрархії в Речі Посполитій пов’язано з ім’ям:

А М. Смотрицького

Б Ф. Прокоповича

В І. Вишенського

Г І. Борецького

19. Участь українських козаків у Хотинській війні:

А врятувала Річ Посполиту від турецько-татарської навали

Б поширила реєстрові привілеї на все козацтво

В відкрила шлях до скасування Берестейської унії

Г забезпечила козакам право безперешкодного виходу в Чорне море

20. Що стало наслідком козацько-селянського повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні?

А підписання Куруківської угоди

Б видання «Ординації Війська Запорозького...»

В початок Хотинської війни

Г укладення Люблінської унії

21. Яка подія пов’язана з діяльністю гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного?

А створення реєстрового козацтва

Б заснування Чортомлицької Січі

В укладення Куруківської угоди

Г вступ Війська Запорозького до Київського братства

22. Збільшення польською владою козацького реєстру до 6 тис. осіб і організація шести територіальних полків стали наслідком укладення козаками з польською владою:

А Зборівського договору

Б Люблінської унії

В Куруківської угоди

Г Віленського перемир’я

23. Проти якої держави на початку XVII ст. були спрямовані морські походи запорозьких козаків?

А Речі Посполитої

Б Швеції

В Османської імперії

Г Московського царства

24. Яким був наслідок повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні?

А скасування прав і привілеїв реєстрового козацтва

Б урівняння в правах реєстрового козацтва і шляхти

В ліквідація полків реєстрового козацтва

Г збільшення козацького реєстру до 8 тис. осіб

25. У якому місті розміщувався один із найбільших невільничих ринків причорноморського регіону, яке було захоплене запорозькими козаками під проводом П. Сагайдачного в 1616 р.?

А Судак

Б Кафа

В Кодак

Г Очаків

26. У якому році постав Києво-Могилянський колегіум?

А 1621 р.

Б 1625 р.

В 1632 р.

Г 1638 р.

27. Спираючись на подану картосхему, можна охарактеризувати зовнішньополітичну діяльність гетьмана:

А Д. Вишневецького

Б П. Сагайдачного

В Б. Хмельницького

Г П. Дорошенка

28. На картосхемі заштриховано райони:

А походів реєстрових козаків за наказами польського короля на початку XVI ст.

Б розгрому козаками турецько-татарських військ у ході Хотинської війни

В турецьких фортець, спустошених козаками під час Першого Кримського походу

Г постійних нападів запорозьких козаків наприкінці XVI — на початку XVII ст.

29. Який документ містив такі положення: «Оскільки козацька сваволя так розійшлася, що для приборкання її довелося рушити наші війська й битися з козаками, і розгромити їх... — тому на вічні часи позбавляємо козаків старшинства, всяких старовинних судових установ, права, доходів й інших відзнак, набутих ними за вірні послуги від наших предків і тепер унаслідок заколотів утрачених, і бажаємо тих, кого живих зберегло воєнне щастя, мати в стані простого народу, оберненого в холопів...»?

А Куруківська угода

Б Переяславська угода

В «Пункти заспокоєння...»

Г «Ординація Війська Запорозького...»

30. Про які події української історії йдеться в уривку з історичного джерела?

«Після несподіваного вторгнення запорожців у табір Османа турків охопила паніка: люди всіх станів були в невимовній тривозі, а сам Осман, який ще так недавно гадав, що нема на світі нікого могутнішого за нього, тепер на власні очі бачив усю непевність свого становища».

А події Хотинської війни

Б взяття козаками фортеці Кафа

В вторгнення в Молдавію козаків на чолі із С. Наливайком

Г захоплення козаками фортеці Кодак

31. Про яку подію йдеться в уривку з історичного джерела?

«Коронний гетьман Карл Ходкевич, верхи на коні, стояв біля свого шанця, коли примчав гонець зі звісткою, що козаки з кількома польськими загонами захопили вже табір Османа і що для остаточної перемоги бракує тільки підмоги... Після несподіваного вторгнення запорожців у табір Османа турків охопила паніка: люди всіх станів були в невимовній тривозі, а сам Осман, який ще так недавно гадав, що нема на світі нікого могутнішого за нього, тепер на власні очі бачив усю непевність свого становища».

А захоплення запорожцями фортеці Кафа в 1616 р.

Б Хотинську битву 1621 р.

В взяття і зруйнування запорожцями фортеці Кодак у 1635 р.

Г битву в урочищі Солониця у 1638 р.

32. Про якого діяча йдеться в наведеному документі?

«Не будучи українцем за походженням, усе своє життя присвятив служінню Україні, ставши для прийдешніх поколінь одним із символів української національної ідентичності. Посівши митрополичу кафедру забороненої православної церкви, домігся від королівської влади її легалізації. Заповідав не ставити йому після смерті ніяких пам’ятників, хоча сам, ще при житті, створив собі пам’ятник — Київську Академію».

А П. Могилу

Б І. Борецького

В І. Вишенського

Г Ф. Прокоповича

33. Упродовж якого періоду відбувалися події, описані в уривку з історичного джерела?

«Хто ж утримає народ, коли в нього так закрутилися колеса свавілля, що їх ніяким чином не можна стримати! ...Переконався я перед Кумейками і зимою знищив Павлюка, на весну, незважаючи на такий великий розгром, ожив Острянин. Розгромив я Острянина — зразу ж було обрано керівником Гуню, і я двадцять тижнів вів із ним війну та ледве привів до послуху зброєю та немалим пролиттям крові!..»

А 1591—1593 рр.

Б 1594—1596 рр.

В 1620—1621 рр.

Г 1637—1638 рр.

34. Із якого приводу турецький султан звернувся до послів Речі Посполитої?

«Чи ви збожеволіли! Хто і коли міг мені протистояти? Мене бояться Персія і венеціанці, у мене просять помилування іспанці, німці дають все, що скажу. Увесь світ тремтить переді мною!»

А нападу козаків на Стамбул у 1615 р.

Б Хотинської битви 1621 р.

В входження Війська Запорозького до Європейської ліги для боротьби проти Порти

Г здобуття Кафи запорожцями на чолі з П. Сагайдачним

35. Яка подія пов’язана із зображеним на ілюстрації діячем?

А створення Луцького Хрестовоздвиженського братства

Б заснування першої в Україні слов’яно-греко-латинської школи

В відновлення вищої церковної православної ієрархії в Речі Посполитій

Г об’єднання Київської братської та Лаврської шкіл у колегію

36. Зображену гравюру й уривок народної пісні можна використати як джерело для вивчення:

Була Варна здавна славна.

Славнішіі козаченьки,

Що тої Варни дістали

І в ній турків забрали.

(Із народної пісні)

А доби героїчних походів

Б селянсько-козацьких повстань 20—30-х рр. XVII ст.

В козацьких війн кінця XVI ст.

Г «десятиліття золотого спокою»

37. Під стінами якої фортеці було зупинено турецьку агресію проти Речі Посполитої українськими козаками і польським військом у 1621 р.?

38. Спираючись на зображені гравюри, можна характеризувати діяльність:

А Д. Вишневецького

Б П. Конашевича-Сагайдачного

В К. Косинського

Г С. Наливайка

39. Яка подія пов’язана з гетьманом, якого зображено на гравюрі?

А Хотинська війна

Б укладення Куруківської угоди

В відкриття Києво-Могилянського колегіуму

Г видання «Ординації війська Запорозького...»

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

40. Установіть відповідність між історичними постатями та їх здобутками.

1 Д. Вишневецький

2 В.-К. Острозький

3 П. Конашевич-Сагайдачний

4 П. Могила

А Заснував першу слов’яно-греко-латинську школу

Б Заснував Запорозьку Січ

В Реформував православну церкву

Г Сприяв відновленню ієрархії православної церкви

Д Очолив перше козацьке повстання

41. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми характеристиками.

1 С. Кішка

2 М. Дорошенко

3 Т. Федорович

4 П. Павлюк (Бут)

А Керівник козацького повстання в 1630 р.

Б Запорозький гетьман, який підписав польсько-козацьку Куруківську угоду

В Запорозький гетьман, який навесні 1637 р. очолив козацьке повстання проти польської влади

Г Гетьман козаків-запорожців, який у 1635 р. зруйнував Кодацьку фортецю

Д Ватажок козаків, які в 1599 р. підняли повстання на турецькій галері

ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

42. Установіть послідовність подій козацьких повстань кінця XVI — першої половини XVII ст.

А «Не хочемо знати ні пана, ні короля, лише гетьмана Косинського! Хай володарює над нами, вільними козаками! Відчинимо козацьким загонам міську браму...»

Б «...Та частина поляків, що залишилась у таборі, й собі влаштувала бенкет. Ніхто не сподівався тут козацького нападу на світанку... Тобто все складалося так, як того и хотів гетьман Трясило. Виждавши, коли гарнізон добряче впився й поснув, він познімав з допомогою своїх розвідників вартових і вдерся до табору. Різанина була жахливою...»

В «Хто ж втримає народ, коли в нього так закрутилися колеса свавілля. Переконався я в цьому під Кумейками; взимку знищив Павлюка. А на весну... ожив Острянин. Розгромив Острянина, з’явився Гуня...»

Г «...Непокірний козак, на ім’я Сулима, підступно й таємно прокравшись з 800 козаками з моря до Дніпра, насмілився напасти на фортецю, яку його милість король Владислав звелів на кошти Речі Посполитої збудувати на першому дніпровському порозі й оточити валами проти розбещеної сваволі козаків, щоб вони на море в човнах більше не ходили та турка не дратували. Сулима, напавши вночі на цю фортецю й перебивши сторожу... фортецю в кількох місцях зруйнував»

43. Установіть послідовність подій суспільно-культурного життя другої половини XVI—XVII ст.

А Утворення Києво-Могилянського колегіуму

Б Заснування в Острозі слов’яно-греко-латинської школи

В Створення «Пересопницького Євангелія»

Г Відновлення вищої православної ієрархії в Речі Посполитій

44. Установіть послідовність подій першої половини XVII ст.

А Утворення Києво-Могилянського колегіуму

Б Укладення Куруківської угоди

В Відновлення церковної православної ієрархії

Г Видання «Ординації Війська Запорозького...»

ЗАВДАННЯ З КОРОТКОЮ ВІДПОВІДДЮ МНОЖИННОГО ВИБОРУ

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді.

45. Хто із зазначених історичних діячів були провідниками козацько-селянського повстання 1637—1638 рр.?

1 П. Павлюк (Бут)

2 Я. Острянин

3 І. Богун

4 Д. Гуня

5 Д. Вишневецький

6 Ю. Дрогобич

7 П. Сагайдачний

46. Укажіть основні положення «Ординації Війська Запорозького, що перебуває на службі Речі Посполитої» (1638 р.).

1 зруйнування Запорозької Січі

2 ліквідація виборності козацької старшини «на вічні часи»

3 звільнення реєстрового козацтва від державних податків

4 зменшення козацького реєстру до 6 тис. осіб

5 скасування козацького судочинства

6 поповнення козацького реєстру за рахунок міщан і запорожців

7 ліквідація територіально-полкового устрою реєстрового козацтва

47. Які основні наслідки «доби героїчних походів козацтва»?

1 кількісне зростання українського козацтва

2 перетворення Кримського ханства на васала Османської імперії

3 перетворення козацтва на вагомий чинник європейської політики і розвитку Речі Посполитої

4 загострення відносин між Річчю Посполитою і Московською державою

5 остаточна ліквідація Київського і Волинського удільних князівств

6 усвідомлення козацтвом своєї ролі в українському суспільстві

7 заснування Запорозької Січі

ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ 1. Який документ регламентував...
Next: Українські землі у складі Речі Посполитої (друга половина XVI ст.)