MODULE
Види заходів протидії загрозам безпеки. Правові основи забезпечення безпеки інформаційних технологій (31.03.20)

Інформаційна безпека — захищеність інформації і підтримуючої інфраструктури від випадкових або навмисних впливів природного або штучного характеру, які можуть завдати неприйнятний збиток суб'єктам інформаційних відносин.

У якості стандартної моделі безпеки використовується модель з трьох категорій:

 • конфіденційність (англ. confidentiality) — стан інформації, при якому доступ до неї здійснюють тільки суб'єкти, що мають на неї право;
 • цілісність (англ. integrity) — уникнення несанкціонованої модифікації інформації;
 • доступність (англ. availability) — уникнення тимчасового або постійного приховування інформації від користувачів, які отримали права доступу.

Виділяють і інші не завжди обов'язкові категорії моделі безпеки:

 • аппеліруемость (англ. non-repudiation) — здатність засвідчувати дію чи подію так, щоб ці події або дії не могли бути пізніше відхилені;
 • підзвітність (англ. Accountability) — забезпечення ідентифікації суб'єкта доступу та реєстрації його дій;
 • достовірність (англ. reliability) — властивість відповідності передбаченій поведінці чи результату;
 • аутентичність або справжність (англ. authenticity) — властивість, що гарантує, що суб'єкт або ресурс ідентичні заявленим..

Метою реалізації інформаційної безпеки будь-якого об'єкта є побудова Системи забезпечення інформаційної безпеки даного об'єкту. Для побудови та ефективної експлуатації системи забезпечення інформаційної безпеки необхідно:

 • виявити вимоги захисту інформації, специфічні для даного об'єкта захисту;
 • врахувати вимоги національного та міжнародного Законодавства;
 • використовувати напрацьовані практики (стандарти, методології) побудови подібних системи забезпечення інформаційної безпеки;
 • визначити підрозділи, відповідальні за реалізацію та підтримку системи забезпечення інформаційної безпеки;
 • розподілити між підрозділами області відповідальності у здійсненні вимог системи забезпечення інформаційної безпеки;
 • на базі управління ризиками інформаційної безпеки визначити загальні положення, технічні та організаційні вимоги, що становлять Політику інформаційної безпеки об'єкта захисту;
 • реалізувати вимоги Політики інформаційної безпеки, впровадивши відповідні програмно-технічні засоби і способи захисту інформації;
 • реалізувати Систему менеджменту (управління) інформаційної безпеки (СМІБ);
 • використовуючи СМІБ організувати регулярний контроль ефективності системи забезпечення інформаційної безпеки і при необхідності перегляд і коригування системи забезпечення інформаційної безпеки і СМІБ.

Організаційно-технічні і режимні заходи і методи.

Для опису технології захисту інформації конкретної інформаційної системи зазвичай будується так звана Політика інформаційної безпеки або Політика безпеки розглянутої інформаційної системи.

Політика безпеки (інформації в організації) (англ. Organizational security policy) - сукупність документованих правил, процедур, практичних прийомів або керівних принципів у галузі безпеки інформації, якими керується організація у своїй діяльності.

Політика безпеки інформаційно-телекомунікаційних технологій (англ. ІСТsecurity policy) - правила, директиви,практика, що склалася, які визначають, як в межах організації та її інформаційно-телекомунікаційних технологій управляти, захищати і розподіляти активи, в тому числі критичну інформацію.

Для побудови Політики інформаційної безпеки рекомендується окремо розглядати такі напрями захисту інформаційної системи:

 • Захист об'єктів інформаційної системи;
 • Захист процесів, процедур і програм обробки інформації;
 • Захист каналів зв'язку (акустичні, інфрачервоні, провідні оптичні, радіоканали та ін.);
 • Придушення побічних електромагнітних випромінювань і наведень;
 • Управління системою захисту.

При цьому по кожному з перерахованих вище напрямків Політика інформаційної безпеки повинна описувати наступні етапи створення засобів захисту інформації:

 1. Визначення інформаційних і технічних ресурсів, що підлягають захисту;
 2. Виявлення повної безлічі потенційно можливих загроз і каналів витоку інформації;
 3. Проведення оцінки вразливості і ризиків інформації за наявної безлічі загроз і каналів витоку;
 4. Визначення вимог до системи захисту;
 5. Здійснення вибору засобів захисту інформації та їх характеристик;
 6. Впровадження та організація використання обраних заходів, способів та засобів захисту;
 7. Здійснення контролю цілісності і керування системою захисту.

Політика інформаційної безпеки оформляється у вигляді задокументованих вимог на інформаційну систему. Документи зазвичай поділяють за рівнями опису (деталізації) процесу захисту.

Програмно-технічні засоби і способи забезпечення інформаційної безпеки.

Класифікація засобів захисту інформації.

 • Засоби захисту від несанкціонованого доступу (НСД):
  • Засоби авторизації;
  • Мандатне управління доступом;
  • Виборче управління доступом;
  • Управління доступом на основі ролей;
  • Журналювання (так само називається Аудит).
 • Системи аналізу та моделювання інформаційних потоків (CASE-системи).
 • Системи моніторингу мереж:
  • Системи виявлення й запобігання вторгнень (IDS / IPS).
  • Системи запобігання витоків конфіденційної інформації (DLP-системи).
 • Аналізатори протоколів.
 • Антивірусні засоби.
 • Міжмережеві екрани.
 • Криптографічні засоби:
  • Шифрування;
  • Цифровий підпис.
 • Системи резервування
  • Резервне копіювання
  • Відмовостійкий кластер
  • Резервний Центр Обробки Даних (ЦОД) для катастрофостійкої ІС
 • Системи безперебійного живлення:
  • Джерела безперебійного живлення;
  • Резервні лінії електроживлення;
  • Генератори електроживлення.
 • Системи аутентифікації на основі:
  • Пароля;
  • Ключа доступу (фізичного або електронного);
  • Сертифікату;
  • Біометричних даних.
 • Засоби запобігання злому корпусів і крадіжок устаткування.
 • Засоби контролю та управління доступом в приміщення.
 • Інструментальні засоби аналізу систем захисту
Інформаційна безпека — захищеність інформації і підтримуючої інфраструктури від випадкових або...
Next: Завдання на перевірку